DELTABEAM® är en tunn bjälklagskonstruktion för öppna utrymmen – Översikt

DELTABEAM® gör det möjligt att bygga öppna utrymmen, även med arkitektoniskt krävande former. DELTABEAM® är kompatibel med prefabricerade och platsgjutna bjälklag samt alla typer av pelare och gör byggprocessen snabbare och mer effektiv.

DELTABEAM® är en flexibel lösning som alltid är skräddarsydd utifrån kundens behov. Den möjliggör smidiga och enkla konstruktioner som leder till besparingar både avseende volym och kostnader. Samverkanseffekten mellan stål och betong gör att man kan skapa kreativa stommar med stora, öppna ytor.

DELTABEAM® har utmärkta brandskyddsegenskaper, även utan ytterligare skydd. Den tunna konstruktionen ger en lägre golvhöjd och du slipper konflikter med värme- och ventilationssystem.

DELTABEAM® kan anslutas till betong-, stål- eller samverkans-, och träpelare med hjälp av Peikkos innovativa lösningar, såsom dolda konsoler, grundskruvar eller fästplåtar.

Fördelar med DELTABEAM®

  • Långa spännvidder
  • Flexibelt öppet utrymme
  • Ytterligare rumshöjd
  • Enkla och utrymmessnåla värme- och ventilationsinstallationer
  • Lägre värme- och kylkostnader
  • Integrerat brandskydd

Fler kvadratmeter per kubikmeter

Att välja en tunn bjälklagskonstruktion till ditt nya projekt innebär flexiblare planritningar och mer yta för byggnadens givna höjd – du kan skaffa dig en extra våning!

Eftersom det kommer att finnas färre kubikmeter per kvadratmeter blir värme- och kylkostnaderna lägre och byggnaden mer hållbar, såvida du inte bestämmer dig för att använda det utrymme som har sparats tack vare den tunna bjälklagskonstruktionen för att få extra takhöjd.

Vid byggande under markytan minimeras även grävdjupet.

Investera i öppna ytor

Samverkanseffekten mellan stål och betong gör att du med DELTABEAM® enkelt kan få spännvidder på över 10 meter mellan pelarna. Eftersom DELTABEAM® ofta används för att ge stöd åt förspända håldäcksplattor kan spännvidden vinkelrätt mot balkarna även sträcka sig över 14 meter. DELTABEAM®  möjliggör långa spännvidder och resulterar i att du kan skapa öppna utrymmen på upp till 12 x 16 meter.

De långa spännvidderna i båda riktningar innebär att färre pelare behövs. Färre pelare gör det enklare att ändra golvplanen för att möta hyresgästernas olika behov under byggnadens livscykel.

Hastighet och smidighet vid montage av stommen

Eftersom stommen är förtillverkad minskar byggtiden och fördröjningar orsakade av väder minimeras. De långa spännvidderna som DELTABEAM® ger, medför även att färre delar behöver monteras.

Varje balk är unikt konstruerad i 3D-design och passar perfekt för konstruktionen och anpassas till övriga stommen. Med hjälp av BIM (Building Information Modeling) identifieras konflikter i ett tidigt skede så kostsamma åtgärder på plats kan undvikas. Ett litet arbetslag kan uppföra ett flervåningshus snabbare än med något annat system som finns på marknaden. Du kan lätt spara in en vecka i byggtid per våning jämfört med tradionellt byggande.

Integrerat brandskydd

Integrerat brandskydd ger ytterligare tids- och kostnadsbesparingar. Armeringen inuti balken garanterar livslång brandsäkerhet. Under flera fullskaliga brandtester har det visat sig att DELTABEAM® tunna bjälklagskonstruktion är brandskyddad upp till 3 timmar utan att extra brandskydd behövs.

DELTABEAM® tunna bjälklagskonstruktion inkluderar alltid Peikkos kompletta projektering med brandskyddsberäkningar.

Hybridkonstruktioner med DELTABEAM®

Med DELTABEAM® Samverkansbalkar kan du kombinera trä med två av de starkaste materialen, stål och betong. DELTABEAM® är en utmärkt lösning när du vill skapa en tunn bjälklagskonstruktion med träbjälklag, vilket i allmänhet inte går att göra med traditionella träkonstruktioner över långa spännvidder.

DELTABEAM® möjliggör en reducering av bjälklagets totala tjocklek med 10 till 30 procent i jämnförelse med andra tradionella lösningar. DELTABEAM® är ett utmärkt valför att skapa hållbara byggnader och  kostnadseffektiva byggnader.

Arkitektonisk frihet

De dolda balkarna och öppna ytorna ger oändliga möjligheter för interiören och ger inga begränsningar för hur ytan ska användas.

Dina projekt består inte bara av enkla former med räta vinklar och raka linjer. Kanske letar du efter något mer unikt, exempelvis en specialanpassad och integrerad formsida som ger större arkitektonisk frihet, medan du bibehåller effektiviteten hos DELTABEAM®.

Hållbarhet

Förbättrad effektivitet för byggnader kan ha stor betydelse globalt, eftersom byggnader står för ungefär 40 % av världens energikonsumtion.

En av de viktigaste egenskaperna för DELTABEAM® är dess bidrag till att göra byggnader mer hållbara eftersom de gör bjälklagen tunnare. Byggnader med tunnare bjälklagskonstruktioner kräver mindre beklädnad för samma volym, vilket i sin tur ger lägre energikostnader för uppvärmning och nedkylning. Utrymmet som sparas mellan våningarna minskar mängden vertikala komponenter som behövs, t.ex. beklädnad, pelare, väggar, hissar, trappor, rör, ledningar etc. Det underlättar även dimensioneringen för värme- och ventilationssystem.

DELTABEAM® tunna bjälklagskonstruktion ger betydligt mindre avfall, tack vare de förtillverkade produkterna. Balkar och pelare använder bara exakt så mycket material som behövs för att bära bjälklagen och håldäcksplattorna minimerar behovet av formelement på plats. Hålrummen i håldäcksplattorna leder även till att det behövs mindre betong för bjälklagen. Detta ger lättare plattor och därmed en lättare stomme, vilket i sin tur kan leda till lättare fundament.

DELTABEAM®-anslutningsprodukter

Eftersom DELTABEAM® har utformats för användning som ett bärande stomelement med alla typer av bjälklag och pelare kan vi erbjuda dig ett antal anslutningsprodukter /-metoder för att uppfylla dina krav.

Att ansluta DELTABEAM® till betongpelare

1. En dold PCs®-konsol gjuts in i betongpelaren. DELTABEAM® placeras ovanpå PCs®-konsolen och möjliggör raka gjutformar och ökad justerbarhet på plats, liksom höga hållfastheter.

2. Grundskruvar används för att ansluta DELTABEAM® ovanpå betongpelarna.

3. WELDA®-fästplåtargjuts in i pelarna eller väggarna och DELTABEAM® svetsas fast på dess yta.

Att ansluta DELTABEAM® till stålkonstruktioner

1. Anslutning med konsol

2. Skruvanslutning ovanpå pelare

3. Skruvanslutning på sidan av pelare

4. Svetsanslutning

Kompletterande produkter

Samverkanspelarna är tillverkade av en sluten stålprofil med armeringsjärn placerat inuti. Pelaren fylls med betong på plats.

Kompletterande stålkonstruktioner som fackverk, stag och olika typer av balkar och pelare behövs för tekniska rum osv.

Integrerade formsidor gör det möjligt för dig att skapa specialanpassade balkformer.

WELDA®-fästplåtar används för att lägga till svetsbara ytor på en betongkonstruktion.

PETRA®-håldäcksavväxlingar gör det möjligt för dig att skapa öppningar i håldäcksbjälklag.

Montagehylsa för säkerhetsräcke kan läggas till på DELTABEAM® för att spara tid vid montaget av säkerhetsräcken.

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

Erik Bergman

Erik Bergman

Säljare DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]